Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Pitt Valkenswaard

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen , overeenkomsten en handelingen van Pitt Valkenswaard, ingeschreven bij KvK onder nummer 53771044 en onder dit nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd.

1 Praktijkinformatie Pitt Valkenswaard

Pitt Valkenswaard is gevestigd te Hofnar 24, 5554 DA Valkenswaard. De volgende gegevens zijn van toepassing:

Website
E-mail
Telefoonnummer
Kamer van Koophandel nummer BIG registratie nummer AGB-code praktijk
BTW nummer Bankrekeningnummer

: www.pitt-valkenswaard.nl
: mieke@pitt-valkenswaard.nl : (+31)(0)648974594
: 53771044
: 79909814404
: 04-(0)23983
: 244364229801
: NL69ABNA0484005650

Er worden verschillende diensten aangeboden bij Pitt Valkenswaard;

 •   Fysiotherapie
 •   Massage therapie
 •   Pilates
 •   Personal training
 •   Stoelmassage (eventueel thuis/bedrijf)
 •   Bootcamp
 •   Zomerfit
 •   FysiofitnessFysiotherapie: de eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek (anamnese) en een lichamelijk onderzoek waarbij de klachten geïnventariseerd worden. Aan de hand hiervan wordt een specifiek, op de aandoening gericht, behandelprogramma opgesteld en gemotiveerd.

  De behandeling vindt plaats in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de patiënt aanwezig zijn; of er wordt geoefend in onze oefenzaal.

  Kwaliteit

  Kwaliteit is bij Pitt Valkenswaard erg belangrijk. Alle fysiotherapeuten binnen onze praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en in het B.I.G.-register.

  Om behandelingen zo efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende:

 •   Neem bij de eerste afspraak een geldig ID-bewijs mee. Neem bij elke behandeling uw afsprakenkaartje mee.
 •   Lees uw verzekeringspolis na betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw verzekeraar.
 •   Afzeggen/verplaatsen van een afspraak minimaal 24 uur van tevoren.
 •   Graag uw begrip als u even moet wachten. Soms vraagt een behandeling meer tijd dan gepland. We proberenwachttijden te vermijden.
 •   Tijdens de behandeling is er ruimte voor al uw vragen, opmerkingen en veranderingen over uw klachten.Informeer ons over ongemakken die u thuis of op het werk van uw klachten ondervindt. Deze informatie geeft

  u en ons meer inzicht in uw aandoening/problemen. Zo kunnen wij u nog beter helpen of begeleiden.

 •   Tracht de adviezen, ter ondersteuning van de gestelde behandeldoelen, serieus te nemen en op te volgen.
 •   Als u contact opneemt met uw arts, overleg dit dan even met uw fysiotherapeut. Zo kunnen wij u, indien nodig,een verslag meegeven over/van uw behandeling.

  Patiëntenregistratie

  Uw fysiotherapeut houdt een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Werknemers binnen onze praktijk hebben toegang tot deze gegevens. Ze hebben allemaal een geheimhoudingsplicht. Het privacyreglement is opgenomen in deze voorwaarden.

  Vergoeding van behandelingen
  Wij wijzen u er op dat u zelf verantwoordelijk bent voor de vergoeding van de behandeling. Wij verzoeken u

  daarom in de polis van uw zorgverzekering na te kijken hoeveel behandelingen u vergoed krijgt.

  Via ons ontvangt u de nota, welke u kan indienen bij uw zorgverzekeraar. Ook de behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden bij u in rekening gebracht.

  Betalingsvoorwaarden

  Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en Pitt Valkenswaard. Afspraken die u/de patiënt/cliënt niet kunt nakomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Pitt Valkenswaard zich het recht voor 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling/intake/screening in rekening te brengen bij de patiënt, wanneer in de door u gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld. Let op: deze nota kan niet bij uw zorgverzekering worden ingediend.

  De declaraties van Pitt Valkenswaard voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 14 dagen na ontvangst van deze declaratie/brief te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na ontvangst van de declaratie. Zodra u/de patiënt/cliënt in verzuim verkeert ontvangt u/de patiënt/cliënt een aanmaning/herinnering. Pitt Valkenswaard is gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan, de wettelijke rente en administratiekosten in rekening te brengen. Indien u/de patiënt/cliënt in verzuim verkeert/blijft na ontvangst van de aanmaning/herinnering, dan is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. De vordering wordt dan overgedragen aan een incassobureau. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten – deze bedragen volgens de wet 15% voor een hoofdsom tot €2.500,00 met een minimum van €40,00 exclusief rente – komen voor rekening van u/de patiënt/cliënt.

2 Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn.

Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst meteen bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden. Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. Mogelijk is hiervoor een vervolggesprek noodzakelijk. Via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen.

Meer informatie

Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties.

 •   Ledenadvies KNGF Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel: 4672929
 •   Landelijk Informatiepunt voor patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, tel 030-2661661Indien u van mening bent dat uw klacht niet goed wordt opgelost dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij: Centraal Bureau Fysiotherapie t.a.v. Klachtencommissie Fysiotherapie, postbus 248, 3800 AE Amersfoort.

  3 Aansprakelijkheid

 •   Indien u een jas of andere eigendommen in de wachtruimte en/of oefenruimte achterlaat, let dan op dat er geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 •   De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen in het gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw.
 •   is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn.
 •   Pitt Valkenswaard is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de patiënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van patiënt om tot tijdige betaling van de declaraties van de praktijk over te gaan.
 •   Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart Pitt Valkenswaard tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden

door of verband houdende met door Pitt Valkenswaard ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen

en/of dienstverlening.

 •   Pitt Valkenswaard is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot deovereenkomst door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening.
 •   Overigens is iedere aansprakelijkheid van Pitt Valkenswaard voor schade die voortvloeit uit, of verband houdtmet een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Pitt Valkenswaard te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 •   Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Pitt Valkenswaard strekken ook ten gunste van werknemers en waarnemers van Pitt Valkenswaard.
 •   Alle aanspraken van patiënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.

4 Privacyreglement

Pitt Valkenswaard is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pitt Valkenswaard verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Pitt Valkenswaard verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: – gezondheid

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mieke@pitt-valkenswaard.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

– burgerservicenummer (BSN)

Pitt Valkenswaard verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Om goederen en diensten bij u af te leveren Geautomatiseerde besluitvorming

Pitt Valkenswaard neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door

computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pitt Valkenswaard) tussen zit. Pitt Valkenswaard gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Facturatiesysteem en registratiesysteem ten behoeve van verdere behandelingen en declaraties

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pitt Valkenswaard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op basis van de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) bewaren wij uw gegevens in beginsel maximaal 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pitt Valkenswaard verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pitt Valkenswaard blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pitt Valkenswaard gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pitt Valkenswaard en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mieke@pitt-valkenswaard.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Pitt Valkenswaard wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pitt Valkenswaard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mieke@pitt-valkenswaard.nl

5 Huisregels

Omdat er in de praktijk soms meerdere patiënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

Onderstaand zijn de regels weergegeven:
 Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.

 •   De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 •   Daar de praktijk ook minder valide patiënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 •   Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 •   De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zalworden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de

  handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.

 •   Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaarbestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan

  oordelen of de patiënt behandeld kan worden.

 •   De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut enpatiënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 •   Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiëntgevraagd worden.